FOX MENU

22 Şubat 2010 Pazartesi

Sanat Tarihi İçin Küçük Kaynakça

ADORNO, T. - HORKHEIMER, M., (1995), Aydınlanmanın Diyalektiği – Felsefi Fragmanlar, C. 1-2, Çev. Oğuz Özügül, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

ADORNO, T. Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi, (Çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen), İstanbul, İletişim Yayınları, 2007.

AKAY, A., (2009), Sanat Tarihi – Sıradışı Bir Disiplin, 2. basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

AKURGAL, E., (2000), Anadolu Uygarlıkları, 7. basım, İstanbul: Net Turistik Yayınları.

AKYÜREK, Engin. Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1994.

ARTAUD, Antonin. Van Gogh, (Çev. Ahmet D. Soysal), İstanbul: Nisan Yayınları, 1991.

ARISTOTELES, (2002), Poetika, Çev. İsmail Tunalı, 10. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi
Yayınları.

ARNHEIM, R., (2007), Görsel Düşünme, Çev. Rahmi Öğdül, İstanbul: Metis Yayınları.

ASLANAPA, O., (1999), Türk Sanatı, 5. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

ATAKAN, N., Arayışlar, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1998.

BAUDELAIRE, Charles. Modern Hayatın Ressamı, (Çev. Ali Berktay), İstanbul, İletişim Yayınları, 2004.

BERGER, J., (1999), Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, 7. basım, İstanbul: Metis
Yayınları.

BERMAN, M., (1999), Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev. Ümit Altuğ, Bülent Peker, 2. basım, İstanbul: İletişim Yayınları.

BENJAMIN, Walter. Pasajlar, (Çev. Ahmet Cemal), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004.

BOURRIAUD, N., (2005), İlişkisel Estetik, Çev. Saadet Özen, İstanbul: Bağlam Yayınları.

BOZDOĞAN, S., (2002), Modernizm ve Ulusun İnşası, Çev.: Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

BOZKURT, Nejat. Sanat ve Estetik Kuramları, Bursa, Asa Yayınları, 2002.

ÇOTUKSÖKEN, Betül. Ortaçağ Yazıları, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 1993.

BUMİN, Tülin. Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2003.

BURGER, Peter. Avangard Kuramı, (Çev. Erol Özbek), İstanbul, İletişim Yayınları, 2004.

CARR, E. H., (2009), Tarih Nedir, Çev. Misket Gizem Gürtürk, 11. basım, İstanbul, İletişim
Yayınları.

CERAM, C.W., (1999), Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler, Çev. Hayrullah Örs, 5. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

CRARY, Jonathan. Gözlemcinin Teknikleri – On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite Üzerine, (Çev. Elif Daldeniz), İstanbul, Metis Yayınları, 2004.

DELLAOĞLU, B. F., (2003), Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, 3. basım, İstanbul: Bağlam Yayınları.

DELUZE, G. - GUATTARI, F., (2001), Felsefe Nedir, Çev. Turhan Ilgaz, 6. basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

ECO, U., (1992), Açık Yapıt, Çev. Yakup Şahan, İstanbul, Kabalcı Yayınları.

ECO, Umberto. Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, (Çev. Kemal Atakay), İstanbul, Can Yayınları, 1999.

FISHER, E., (1995), Sanatın Gerekliliği, Çev. Cevat Çapan, 8. basım, İstanbul: Payel Yayınevi.

FLORENSKI, Pavel. Tersten Perspektif, (Çev. Yeşim Tükel), İstanbul, Metis Yayınları, 2001.

FOSTER, Hal. Gerçeğin Geri Dönüşü, (Çev. Esin Hoşsucu), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2009.

FOSTER, Hal. Tasarım ve Suç, (Çev. Elçin Gen), İstanbul, İletişim Yayınları, 2004.

GİRAY, K., (1997), Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, İstanbul: Akbank Kültür Sanat Yayınları.

GRABAR, O., (1998), İslam Sanatının Oluşumu, Çev. Nuran Yavuz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

GOMBRICH, E.H. (1999), Sanatın Öyküsü, (Çev. Erol Erduran ve Ömer Erduran), İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

GOMBRICH, E.H. (1992), Sanat ve Yanılsama, (Çev. Ahmet Cemal), İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları.

GULBENKIAN Komisyonu, (2003), Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, 4. basım İstanbul: Metis Yayınları.

HADJINICOLAOU, Nicos. Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi, (Çev. Halim Spatar), İstanbul, Kaynak Yayınları, 1998.

HAUSER, Arnold. Sanatın Toplumsal Tarihi, (Çev. Yıldız Gölönü), İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları, 1995.

HEIDEGGER, M. “Sanat Yapıtının Kökeni”, Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, (Haz. Mehmet Yılmaz), Ankara: Ütopya Yayınları, 2004.

HUZINGA, Johan. Ortaçağın Günbatımı, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara, İmge Yayınları, 1997.

HORKHEIMER, M., (2002), Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçak, 5. basım, İstanbul: Metis Yayınları.

JAMESON, Fredric. Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Mantığı, (Çev. Nuri Plümer), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1994.

KANT, Immanuel. Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, (Çev. Ioanna Kuçuradi, Yusuf Örnek), Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2002.

KAYGI, Abdullah. Edebiyat ve Varlık, Ankara, Kebikeç Yayınları, 1998.

KÖPRÜLÜ, F. (2002), Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, İstanbul: Kaynak Yayınları.

KUSPIT, D., (2006), Sanatın Sonu, Çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: Metis Yayınları.

KUÇURADİ. İoanna. Sanata Felsefeyle Bakmak, Ankara, Ayraç Yayınları, 1997.

NIETZSCHE, F. Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, (Çev. İsmet Zeki Eyüboğlu), İstanbul, Say Yayınları, 2003.

LEFEBVRE, Henri. Modern Dünyada Gündelik Hayat, (Çev. Işın Gürbüz), İstanbul, Metis Yayınları, 1998

LYOTARD, J. F. (1997), Postmodern Durum, Çev. Ahmet Çiğdem, 2. basım, Ankara: Vadi Yayınları.

LUKACS, G. Avrupa Gerçekçiliği. (Çev. Mehmet H. Doğan). İstanbul: Payel Yayınları, 1987.

LYNTON, Norbert. Modern Sanatın Öyküsü, (Çev. Cevad Çapan, Sadi Öziş), İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları, 1991.

MANSEL, A. M., (1999), Ege ve Yunan Tarihi, 7. basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

MERLEAU-PONTY, M. Göz ve Tin, Çev.: Ahmet Soysal, İstanbul, Metis Yayınları, 2003.

MENGÜŞOĞLU, T., (2000), Felsefeye Giriş, 7. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

MORAN, B., (1994), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, Cem Yayınevi.

NIETZSCHE, Friedrich. Gezgin ve Gölgesi, 55 nolu aforizma, (Çev. Mustafa Tüzel), İstanbul, İthaki Yayınları, 2005.

PANOFSKY, Erwin. (1995), İkonografi ve İkonoloji, (Çev. Engin Akyürek), İstanbul AFA Yayınları.

PIRENNE, H. Ortaçağ Kentleri, (Çev. Şadan Karadeniz), İstanbul, İletişim Yayınları, 2000.

RANCIERE, Jacques. Görüntülerin Yazgısı. (Çev. Aziz Ufuk Kılıç). İstanbul: Versus Yayınları. 2008.

SARUP, M., (1997), Post-yapısalcılık ve Postmodernizm, Çev. A. Baki Güçlü, Ankara: Bilim ve Sanat/ ARK Yayınları.

SCHOPENHAUER, A. İsteme ve Tasarım Olarak Dünya, Çev.: Levent Özşar, Bursa, Biblos Yayınları, 2005.

SHAKESPEARE, W. Hamlet, (Çev: Özdemir Nutku), İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları.

SIMMEL, Georg. Modern Kültürde Çatışma, (Çev. Tanıl Bora, Nazile Kalaycı), İstanbul, İletişim Yayınları, 2003.

ŞENEL, Alaeddin. Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2001.

SÖZEN, M., (1984), Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

TANPINAR, A.H., (2003), 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi Yayınları.

TANSUĞ, S., (1999), Çağdaş Türk Sanatı, 5. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

TANSUĞ, S., (1995), Türk Resminde Yeni Dönem, 4. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

TUNALI, İsmail. Felsefenin Işığında Modern Resim, İstanbul, Remzi Kitabevi Yayınları, 1989.

ÜLKEN, H. Z., (2005), Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 8. basım, İstanbul: Ülken Yayınları.

VEYNE, P., (2003), Yunanlılar Mitlerine İnanmışlar Mıydı?, Çev. Mehmet Alkan, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

WEBER, M., (2002), Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep Gürata, 3. basım, Ankara: Ayraç Yayınları.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus, (Çev. Oruç Aruoba), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2002.

WOLFFLIN, H., (2000), Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Çev. Hayrullah Örs, 5. basım, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.

WU, C.T., (2002), Kültürün Özelleştirilmesi – 1980’ler Sonrasında Şirketlerin Sanata
Müdahalesi, Çev. Esin Soğancılar, İstanbul: İletişim Yayınları.

WYCHERLEY, R. E. Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, (Çev. Nur Nirven ve Nezih Başgelen), İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1993.Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 yorum: on "Sanat Tarihi İçin Küçük Kaynakça"

Yorum Gönder